Skip to content

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HvBS

Het bestuur van HvBS wil u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering 2016.

Datum : Woensdag 26 Oktober 2016
Aanvang : 19.30 uur
Plaats : Kantine van Jachthaven Nieuwboer

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen Gedragscode HvBS Gedragsregels HvBS
3. Notulen algemene ledenvergadering 11 November 2015
4. Jaarverslag 2015-2016 5. Financieel jaarverslag 2015-2016
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting 2016-2017
8. Vaststellen contributie seizoen 2016-2017 Bestuur zal een mondelinge toelichting geven hierover
9. Pauze
10. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
11. Afscheid vertrekkende bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting Toelichting bij punt 10

Voorzitter: Zeger de Graaf
Penningmeester: vacature kandidaat; Fons van Kesteren
Secretaris: Astrid Schaap aftredend, herkiesbaar in andere functie, kandidaat: Hennie Ruizendaal
Wedstrijdsecretariaat: Agnes van de Hoogen aftredend, niet herkiesbaar, kandidaat: Astrid Schaap
Bestuurslid: Jelleke Kramer, aftredend niet herkiesbaar, vacature

Het voordragen van eventuele (tegen)kandidaten dient schriftelijk voor aanvang van de vergadering te geschieden door 10 of meer leden, zoals gesteld in artikel 11 lid 3 van de statuten Het jaarverslag + de financiële stukken zijn opvraagbaar via de mail bij: secretaris@hvbs.nl

Download: 2016_ledenvergadering_uitnodiging

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken