Ga naar hoofdinhoud

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van HVBS wil u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering 2017.

Datum : Maandag 9 Oktober 2017
Aanvang : 19.30 uur
Plaats : Clubgebouw Postduivenvereniging, Prins Johan Frisostraat 13, Bunschoten

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 26 Oktober 2016
4. Jaarverslag 2016-2017
5. Financieel jaarverslag 2016-2017
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting 2017-2018
8. Vaststellen contributie seizoen 2017-2018
9. Pauze
10. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichting bij punt 10.
De volgende functionaris is statutair aftredend:
Voorzitter: Zeger de Graaf Aftredend en herkiesbaar
Algemeen Bestuurslid: vacature

Het voordragen van eventuele kandidaten voor de vacature Algemeen bestuurslid dient schriftelijk voor aanvang van de vergadering te geschieden door 10 of meer leden, zoals gesteld in artikel 11 lid 3 van de statuten. Het jaarverslag, de financiële stukken en de notulen van de algemene ledenvergadering 2016 zijn opvraagbaar via de mail bij: hvbshennie.ruizendaal@gmail.com

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken